DISCLAIMER

JURIDISCHE INFORMATIE EN PRIVACY BELEID

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en de website Slapenopdeecolodge. Deze websites zijn gecreëerd en worden beheerd door Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Door gebruik van deze websites verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze sites zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Parkschap Nationaal Park De Biesbosch of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch de op en via deze websites aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de websites te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Persoonsgegevens
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Parkschap Nationaal Park De Biesbosch toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Parkschap Nationaal Park De Biesbosch contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens.
U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Parkschap Nationaal Park De Biesbosch websites gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de sites kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de sites beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Niet toegestaan gebruik van de websites. U verbindt zich er o.m. toe :

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de websites waardoor de websites worden beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • De websites niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter
  • De websites niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • De websites niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Parkschap Nationaal Park De Biesbosch te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.AANSPRAKELIJKHEID VAN PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH

Informatie op de websites
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze websites worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Parkschap Nationaal Park De Biesbosch staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Parkschap Nationaal Park De Biesbosch is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de sites, zouden voorkomen. Parkschap Nationaal Park De Biesbosch behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de sites op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze websites kunnen hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Parkschap Nationaal Park De Biesbosch heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Parkschap Nationaal Park De Biesbosch houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de websites
Indien er via de websites rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Parkschap Nationaal Park De Biesbosch hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

E-mail
De informatie in dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten.
Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde.
De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten.
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van het medium. Eventuele standpunten of meningen in dit bericht zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijk die van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch weer.
Bijgevolg bindt dit e-mailbericht Parkschap Nationaal Park De Biesbosch niet, tenzij het een uitdrukkelijke andersluidende verklaring van een gemachtigde vertegenwoordiger bevat.

Interreg IV A 2
Deze tekst geeft de mening van de auteur weer. De Programma-autoriteiten van Interreg IV A 2 Zeeën zijn niet aansprakelijk voor eventueel gebruik van deze informatie.